Polityka prywatności dla kontrahentów

SCHWINN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA POLITYKI

1.1. Niniejsza polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem działalności handlowej i współpracą z kontrahentami.

1.2. W powyższym zakresie przetwarzamy następujące dane osobowe:
a) dane osobowe osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
b) dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych),
c) dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administratorem danych osobowych jest SCHWINN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Drwiną 4, 30-741 Kraków, numer KRS: 0000169359, NIP: 6791009643, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Spółka”).

Można skontaktować się z nami między innymi:

a) pod numerem telefonu: +48 (12) 650-80-30
b) pod adresem e-mail: schwinn@schwinn.com.pl
c) za pośrednictwem formularza: https://pl.schwinn-group.com/kontakt.html

2.2. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony danych osobowych swoich kontrahentów.

3. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a) w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
1) imię i nazwisko,
2) firma,
3) numer NIP,
4) numer REGON,
5) adres prowadzenia działalności,
6) numer telefonu,
7) adres e-mail,
8) dane o szczegółach współpracy handlowej ze Spółką,

b) w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych):

1) imię i nazwisko,
2) numer telefonu,
3) adres e-mail,

c) w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):
1) imię i nazwisko,
2) numer PESEL.

4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
1) realizacja zawartej z nami umowy,
2) kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,
3) realizacja obowiązków podatkowych (w tym wystawienie faktury VAT),
4) marketing, formułowanie ofert, informowanie o promocjach, występowanie z zapytaniem ofertowym,

b) w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych):
1) realizacja zawartej z nami umowy,
2) kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,
3) marketing, formułowanie ofert, informowanie o promocjach, występowanie z ofertą,

c) w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):

1) realizacja zawartej z nami umowy,
2) kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy.

4.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
1) na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
2) na cele wystawienia faktury VAT – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
3) na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – uzasadniony interes Spółki (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody,

b) w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych):
1) na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
2) na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – uzasadniony interes Spółki (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody,

c) w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):
1) na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Pani/Pana dane będą przez nas przechowywane przez następujący okres:
a) na cele realizacji umowy zawartej ze Spółką –  do czasu przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z umową, jednakże nie wcześniej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową,
b) na cele wystawienia faktury VAT – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową zawartą ze Spółką,
c) na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy podstawą prawną działania Spółki był jej uzasadniony interes) lub do czasu wycofania zgody (jeżeli podstawą działania Spółki była wyrażona przez Panią/Pana zgoda).

6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE JEDNOSTKOM W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do danych – ma Pani/Pan prawo zwrócić się do nas o udzielenie wszelkich informacji o Pani/Pana danych,     
b) żądania sprostowania danych – gdy Pani/Pana dane są już nieaktualne czy nieprawdziwe, po Pani/Pana żądaniu dokonamy ich sprostowania,
c) żądania usunięcia danych – ma Pani/Pan prawo zażądać usunięcia danych z naszych baz,
d) żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – ma Pani/Pan przykładowo prawo żądania od nas usunięcia części Pani/Pana danych, żądania ograniczenia korzystania z nich tylko do niektórych celów, czy żądania ograniczenia czasu, przez który dane będą przez nas przechowywane,
e) wniesienia sprzeciwu:
–  wobec przetwarzania przez nas danych, które przetwarzamy na tej podstawie, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę. W sprzeciwie należy opisać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
f) przeniesienia danych – ma Pani/Pan prawo zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
g) wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie – w takim wypadku (jeśli podstawą przetwarzania była zgoda) zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uzna Pani/Pan, że sposób w jaki przetwarzamy Pani/Pana dane jest nieprawidłowy, może Pani/Pan złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2. Spółka nie stosuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

7. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

7.1. Dane osobowe podaje nam Pani/Pan dobrowolnie. Odmowa podania danych koniecznych do zawarcia umowy ze Spółką może uniemożliwić jej zawarcie. Odmowa podania danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail), może spowodować trudności w kontakcie związanym z realizacją umowy. W pozostałym zakresie odmowa podania danych nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami.

8. ŹRÓDŁO I ODBIORCY DANYCH

8.1. Pani/Pana dane zostały pozyskane z następujących źródeł:

a) w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
1) bezpośrednio od Pani/Pana,
2) z ogólnodostępnych źródeł internetowych, w tym bazy CEIDG,

b) w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych):
1) bezpośrednio od Pani/Pana,
2) od podmiotu, w imieniu którego został/a Pani/Pan wyznaczona/y do kontaktu,

c) w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):
1) od podmiotu, do którego reprezentacji jest Pani/Pan uprawniony/a,
2) z ogólnodostępnych źródeł internetowych, w tym bazy KRS.

8.2. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
a) Schwinn Beschläge GmbH z siedzibą w Ober-Ramstadt (Niemcy), będącej jedynym właścicielem Spółki,
b) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i prawne,
c) agencjom marketingowym świadczącym usługi na naszą rzecz,
d) wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną naszych systemów,
e) podmiotom utrzymującym nasze wirtualne serwery i świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe,
f) organom administracji publicznej.